سیم خاردار تبری مسطح 2 دور

0.00 تومان

pa_wire-mm

2.5

pa_length

طول درخواستی

pa_carry

کارخانه

پیمایش به بالا
×