تلفن : 02122136064 همراه : 09121103570

ورق گالوانیزه (تاریخ بروزرسانی : 8/8/1397)

کد نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت واحد
6814 ورق گالوانیزه چینی 3.5 فولاد کویر کاشان - - 4600 مشاهـده
6194 ورق گالوانیزه امیرکبیر کاشان ،ضخامت 0.45 ،دو عرض فولاد کویر کاشان - - 39000 مشاهـده
6190 ورق گالوانیزه کاشان ،ضخامت ۰/8 فولاد کویر کاشان - - 3750 مشاهـده
6189 ورق گالوانیزه امیرکبیر کاشان ،ضخامت ۰/7 ،عرض کوتاه فولاد کویر کاشان - - 3750 مشاهـده
6188 ورق گالوانیزه امیرکبیر کاشان ۰/55 فولاد کویر کاشان - - 38000 مشاهـده
6186 ورق گالوانیزه امیرکبیر کاشان ،ضخامت 0/6 ،عرض 1/25متر فولاد کویر کاشان - - 3780 مشاهـده
6185 ورق گالوانیزه امیرکبیر رنگی،ضخامت 0/6 ،عرض 1متر فولاد کویر کاشان - - 4330 مشاهـده
6184 ورق گالوانیزه رنگی چین ضخامت 0/5 ،عرض 1/25متر فولاد کویر کاشان - - 4400 مشاهـده
6199 ورق گالوانیزه کاشان ضخامت 0.6 فولاد کویر کاشان - - 38000 مشاهـده
6198 ورق گالوانیزه امیرکبیر کاشان ،ضخامت 0.5 فولاد کویر کاشان - - 37000 مشاهـده
6197 ورق گالوانیزه امیرکبیر کاشان ،ضخامت ۰.۹ ،دو عرض فولاد کویر کاشان - - 37500 مشاهـده
6196 ورق گالوانیزه امیرکبیر کاشان ،ضخامت 1-1.5 ،دو عرض فولاد کویر کاشان - - 37500 مشاهـده
6192 ورق گالوانیزه امیرکبیر کاشان ،ضخامت ۰/7 فولاد کویر کاشان - - 3780 مشاهـده